NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Đợt 12

Hoan hỷ thiện pháp thành tựu ngày lễ Vesak 2021, đường sình lầy khó vào do mưa. Nhưng các thân hữu Kālāma đã đến được nơi, được dâng cúng dường tận tay đến Chư Tăng, Ni tại các chùa, thiền viên tại Dagon, Yangon

#Kālāma_Friends #Đợt_12

⛩️ Dagon - Yangon, ngày 26/05/2021

Dù hôm nay đường vào các trường thiền, chùa vẫn rất khó khăn do sình lầy. Tuy nhiên vô cùng hoan hỷ thiện pháp cúng dường của Kālāma Friends được thành tựu mỹ mãn.

Sādhu Sādhu Sādhu 🙏🙏🙏

#Vesak_2021

⛩️ E/Dagon & S/Dagon, ngày 27/05/2021

Ngày 14 & 15/06/2021 nhóm Kālāma Friends được sự trợ duyên cúng dường đến 350 chư tăng và 350 tu nữ tại Pakokku, Myanmar.

Đây là phần cúng dường của thiện pháp Đợt 12. Do gặp nhiều khó khăn, đến nay thiện pháp tại đây mới được thành tựu.

Do nhóm thân hữu tại đây chưa quen cách làm nên tên Kālāma Friends được in trên giấy A4 dán trên tứ vật dụng cúng dường, danh sách thí chủ thì chư tăng ni mang về chùa đọc kinh chúc phúc, cầu an cho toàn bộ thí chủ. Mong tất cả từ tâm và đồng hoan hỷ.

♥️🙏♥️

#Kālāma_Friends #Đợt_12

⛩️ Pakokku, Myanmar
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021