NHÓM KĀLĀMA FRIENDS


Đợt 16

Ngày 25/09/2021 chư Tăng và Ni tại Yangon giúp Kālāma Friends khảo sát, phát phiếu và chuẩn bị các xuất quà hỗ trợ các gia đình nghèo. Theo chia sẻ họ đang trong hoàn cảnh không còn đủ thức ăn trong những ngày qua nên họ rất hạnh phúc và biết ơn rất nhiều khi được nhận gạo, trứng, dầu, đậu, ... từ Kālāma Friends

Xin chia sẻ hình ảnh thực tế hoàn cảnh 50 gia đình được nhận hỗ trợ ngày 25/9 cho đợt 16. Ngày 30/9/2021 chư tăng ni tại Yangon sẽ tiếp tục phát đến 50 hoàn cảnh tiếp theo.

⛩️ Yangon, Myanmar

Ngày 25/9/2021
Đợt 12

Đợt 13

Ấn Độ Đợt 1

Hỗ trợ Ấn Độ

Đợt 14

Đợt 15

Đợt 16

Dâng Y Kathina Myanmar 2021