Kalama Tawya Centre 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Tiến Trình Qua Hình Ảnh

Tìm đất trên Myanmar

Mua đất

Xây Dựng Bước Đầu

Xây Dựng - Phần 1

Xây Dựng - Phần 2

Xây Dựng - Phần 3

Xây dựng - Trai Đường

Xây dựng Thiền Đường

Hỗ trợ Myanmar trong đại dịch CovidTổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.