Xây Dựng Bước Đầu  
Xây Dựng Thiền Đường

Sau khi hoàn thành phần ký giấy nhận đất từ các chư tăng Miến ngày 8 tháng 7 năm 2019, sáng ngày 10 tháng 07 các phật tử trong đoàn thiện nguyện Kalama từ Mỹ, Úc, châu Âu và Việt Nam bắt đầu trông cây cho khuôn viên thiền viện Kalama theo hướng dẫn của các chư tăng.

© www.kalamatawya.com