Liên lạc / Contact us 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin (3GPM+FP Maymyo), Myanmar (Burma)
Liên lạc / Contact us

Web page: KalamaTawyaCentre.com

Facebook: facebook.com/KalamaTawyaCenter

Messenger: m.me/KalamaTawyaCenter

Email: kalamatawyacenter@gmail.com

Privacy Policy: Privacy Policy

Web management: Cao-Xuân Kiên - 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo 2019.11.28 - Lễ Động Thổ
Thông Báo 2019.12.08 - Khởi Công
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật 25.04.2020

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English
Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com