Message From Ven. Toai Khanh 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Message From Ven. Toai Khanh

Project Kalama Tawya (Pyin Oo Lwin) was launched with the purpose of catering for the need of Vipassana practitioners who may have difficulties with the living conditions of Myanmar meditation centres and the unkind climate of the hot areas in Myanmar.

I could only act as the initiator for the project and now that a suitable land has been successufully obtained, I will now step back in order to put all my effort back into preaching and translating suttas. The tasks of communicating with supporters, planning and subsequent building of the hermitage are from now in the hands of the representative group.

For all information about donations and progress of the project please contact the representative group via

Web page: KalamaTawyaCentre.com

Facebook: facebook.com/KalamaTawyaCenter

Messenger: m.me/KalamaTawyaCenter

Email: kalamatawyacenter@gmail.com

Toai Khanh

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.