Kalama Tawya Banner 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Kalama Tawya Banner

The Buddhist Flag was first designed by Col. Henry Steele Olcott in 1955 with 5 colours representing Buddha's five perfections and Dhamma. Over the years, we have wished to improve and revitalise the flag, but never had the appropriate chance.

But now that we have made some inroad into our Kalama Tawya Center project, we have ventured to introduce Kalama Tawya Banner. Doing this we do not intend to deny the works of our predecessors, but in contrary, with the aim of promoting the spirit of the old design. Looking at Kalama Tawya Banner, one can see the colours of the traditional flag, only with new design, composition while retaining the older respected spirit.

Also, as this banner is used only inside Kalama Tawya Center, we are not too concerned about slandering criticism from others. Trolling good intentions and vilifying artistic creativity would happen any time but we will not shy away from making this positive step forward.

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.