First Steps on Kalama 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin (3GPM+FP Maymyo), Myanmar (Burma)
First Steps on Kalama

On the 8th of July 2019 Myanmar monks have officially agreed to tranfer ownership of the land in Pyin Oo Lwin to the Vietnamese monks for the purpose of building Kalama Tawya Centre.

On 10th of July, the monks collectively prayed to all Buddhas and saints and announced the commencement of Kalama Tawya Centre developement.

After the procedures, the Vietnamese Buddhist volunteers from USA, Australia, Europe and Vietnam planted many trees - a first step in the right direction for Kalama Tawya Centre.

More photos

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo 2019.11.28 - Lễ Động Thổ
Thông Báo 2019.12.08 - Khởi Công
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật 25.04.2020

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English
Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com