First two Kutis 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

First two Kutis

The first two Kutis of Kalama Tawya Center (KTC) in Pyin Oo Lwin are 15x15m and 12x12m in dimension. Each of them has four rooms separated by dividers. Each room has its own shower cabine and toilet.

Based on the training spirit of "Letting Go" and with financial constrain, the main criteria for building KTC are cleanliness, compact and convenience. At first glance, some may see this as comfort seeking but in reality this is the minimum necessity for meditation practitioners who come from Asian and Western countries. During the practice we only need such basic requirements. Those who are accustomed to comfortable living will not see it as substandard. And those with basic living will not see it as excessive.

During the contruction of KTC we will maintain this spirit, trying to avoid under or oversupply anything; as the ideal way of life, the "Middle Path".

Kalama Tawya Center

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.