Thông Báo - Về việc Cúng dường 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Thông Báo - Về việc Cúng dường

Nhiều phật tử hữu tâm tiếp tục cúng dường hỗ trợ công trình xây dựng Trung tâm Kalama. Tuy nhiên một số đã gửi tiền qua những cá nhân cá thể không được Kalama công nhận làm đại diện để nhận tịnh tài cúng dường.

Vì vậy có những trường hợp gây khó khăn cho Kalama vì chúng tôi không thể kiểm soát được những cá nhân tự xưng là đại diện Kalama đứng ra kêu gọi và nhận cúng dường.

Kalama không chịu trách nhiệm trong bất cứ trường hợp cúng dường chuyển ngân nào không qua đại diện chính thức của Kalama.

Mọi liên lạc xin dùng email chính thức của Kalama: kalamatawyacenter@gmail.com

Xin kính báo cùng đại chúng.

Ban điều hành Trung tâm Kalama.

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo - Lễ Động Thổ
Thông Báo - Khởi Công Xây Dựng
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật - Ngày 25.04.2020
Thông Báo - Về việc Cúng dường
Hỗ trợ các tự viện Myanmar trong đại dịch COVID
Xây dựng Thiền Đường Kalama
Lá thư Kālāmā mùa Dâng Y

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English

Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || Friends || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia

.-.-.