Kalama 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin (3GPM+FP Maymyo), Myanmar (Burma)
Kalama

Không ai về, cũng vậy thôi

Am thiền để cửa đợi người tiền thân

Lá rơi, hoa rụng mấy lần

Ai đi...xin nhớ mùa trăng mà về

Một đêm chủ khách bên hè

Ao hoang ếch nhảy, người nghe nghĩa mầu !

(Bài thơ chỉ có mấy câu

Ghép sáu chữ đầu ra một cái tên)

Thông Báo

Tâm Thư
Thư Gửi Quý Vị Hữu Tâm
Kalama – Nơi Nhìn Lại
Thông Báo Về Khu Đất
Thông Báo Của Sư Toại Khanh
Đạo Kỳ Kalama
Lá Thư Chung
Bước Đầu Trên Đất Thiền
Bước Đầu Xây Dựng Kalama
Định Hướng Tu Học Ở Kālāma
Dự kiến về các thiền cốc - 11.2019
Thông Báo 2019.11.28 - Lễ Động Thổ
Thông Báo 2019.12.08 - Khởi Công
Kalama Nhật Tụng
Thư Ngỏ
Cập Nhật 25.04.2020

Phụ Chú

Kalama
Đi Myanmar Nên Biết
Vài Câu Trả Lời
Kalama Nhật Tụng
Rồi Mai Đồi Quỷ Cốc

English
Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com