Thông Báo Hình Ảnh Khóa Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Khóa Tu Học


Khóa tu học Abhidhamma / Phật giáo Nguyên Thủy
Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) giảng dạy.

Khóa sắp tới:
  1. 05.05.2023 - 14.05.2023 (→ chi tiết)
Địa điểm:
Beatenberg (Thụy Sĩ) hoặc
Trung tâm Kalama (Miến)

Các khóa tu học trước:
  1. 21.08.20 - 31.08.20 (SBT)
  2. 28.10.20 - 07.11.20 (Hủy bỏ vì dịch Covid)
  3. 09.07.21 - 19.07.21 (Sunnenblueme)
  4. 27.10.21 - 07.11.21 (SBT)
  5. 03.02.22 - 12.02.22 (Sunnenblueme)
  6. 01.04.22 - 11.04.22 (SBT)
  7. 04.11.22 - 14.11.22 (SBT)


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com