Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama

Thông Báo Tạm Khóa Quỹ Hỗ Trợ Kalama

Với những chướng duyên nhất định, công trình thiền đường Kālāma tạm thời không nhận mọi đóng góp cúng dường trong và ngoài Việt Nam.

Nghĩa là từ lúc ra thông báo này, ngày 17 tháng 7 năm 2019, không có bất cứ ai trong hay ngoài nước là đại diện kêu gọi hay tiếp nhận các hỗ trợ tài chánh cho Kālāma nữa.

Kālāma không chịu trách nhiệm với các trường hợp mạo danh, mạo nhận hoặc người không được giao phó chính thức.

Mọi thắc mắc liên quan đến công trình thiền đường Kālāma xin liên lạc về email:

Vietheravada.association@gmail.com


Xin cảm ơn tất cả.
Trung tâm Kālāma

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com