Thông Tin Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Tin

Lễ khánh thành Thiền đường Kālāma

Chương trình lễ khánh thành Thiền Đường KALAMA TAWYA YEIKTHA
Ngày Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2023
 1. Cắt băng khánh thành:
  1. Thầy Thái Minh
  2. Bhadanta Sundara (Tam tạng 10)
  3. Bhadanta Indapāla (Tam tạng 11)
  4. Sư Giác Giới
  5. Sư Giác Nguyên
 2. Lễ bái Tam Bảo
  Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa (3x)
 3. Lời giới thiệu thành phần quan khách – Sư Giác Đẳng
  Danh sách các vị hiện diện:
  1. Bhadanta Sundara (Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida, Dhammabhaṇḍāgārika) Tam tạng 10
  2. Bhadanta Indapāla (Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida, Dhammabhaṇḍāgārika) Tam tạng 11
  3. Bhadanta Indācariya (Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida, Dhammabhaṇḍāgārika) Tam tạng 13
  4. Bhadanta Vīriyānanda (Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida, Dhammabhaṇḍāgārika) Tam tạng 14
  5. Bhadanta Paññāvaṁsabhivaṁsa (Tipiṭakadhara, Tipiṭakakovida) Tam tạng 15
  6. Bhadanta Acinna
  7. Bhadanta Kesara
  8. Bhadanta Sāsana
  9. Bhadanta Kavisara
  10. Thầy Thích Trúc Thái Minh
  11. Sư Giác Giới
  12. Sư Giác Đẳng
  13. Sư Giác Nguyên
  14. Sư Pháp Chất
  15. Sư Thiện Đức
  16. Bhadanta Vara
  17. Sayadaw U Vicittalankara
  18. Sayadaw U Vasetthalankara
  19. Sayadaw U Vicittasara
  20. Sayadaw U Cakkinda
  21. Sayadaw U Setthananalankara
  22. Assistant of Bhadanta Vāyāmindābhivaṁsa
 4. Bhadanta Kesara truyền tam quy bát giới (tiếng Pali)
 5. Chư tăng tụng Từ Bi Kinh (Metta sutta)
 6. Phật tử cúng dường 12 vị hàng đầu (cô Yến, cô Hồng, Lê Vũ, Cư Sĩ Áo Trắng)
 7. Ngài Tam Tạng ban đạo từ (Sư Thiện Đức dịch)
 8. Ngài Acinna (Sư Thiện Đức dịch)
 9. HT Thích Trúc Thái Minh phát biểu
 10. Sư Giác Giới phát biểu (Sư Thiện Đức dịch tiếng Miến)
 11. Lời cảm tạ – Sư Sasana (tiếng Miến)
 12. Hồi hướng & hoàn nguyện tiếng Pali (Sư Kavisara)
 13. Chế nước (cô Yến, cô Hồng, cô Tuyết, Nhung Mai, Cư Sĩ Áo Trắng)
 14. Lời cảm tạ - Sư Giác Nguyên
 15. Hồi hướng tiếng Việt (Cô Tịnh Lạc)

→ Danh sách thí chủ cúng dường cho lễ khánh thành