Thông Tin Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Tin

Lễ động thổ đặt bảo tháp

Cùng ngày 10 tháng 12 năm 2023 sau lễ khánh thành thiền đường là lễ động thổ đặt bảo tháp tại khu đất mới.
Bảo tháp tại Kālāma rất đặc biệt vì có hình dáng một pho tượng Phật.