Cấu trúc Kinh Niệm Xứ

ThânThọTâmPháp
Hơi thở Oai nghi Biết rõ Thể trược Tứ Đại Tử thi Thọ Tâm Triền cái Thủ uẩn 12 Xứ 7 Giác chi Tứ Đế

Điệp khúc

Như vậy, vị hành giả Tỳ Kheo
quán trên nội , hay
quán trên ngoại , hay
quán trên cả nội lẫn ngoại .
Vị ấy
quán sự sanh khởi trên , hay
quán sự hoại diệt trên , hay
quán cả sự sanh khởi lẫn sự hoại diệt trên .

vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy,
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm.
Và vị ấy sống không nương tựa,
không chấp trước một vật gì trên đời.
Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo


(Bấm để xem đề mục kế tiếp)


© trungtamkalama.com